Tuesday, October 18, 2016

cultural-capital-product.blogspot.com

Research KM : cultural-capital-product.blogspot.com
การจัดการความรู้การวิจัยเรื่อง การใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง) Applying the cultural capital context to design and develop branding and packaging appeal to herbal products of the community enterprise in the area of north central provinces group 2 (Chai Nat , Lopburi , Sing Buri and Angthong ). โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร ผู่ร่วมวิจัย อ.นรรชนภ ทาสุวรรณ ผู้ช่วยวิจัย นายคณาศักดิ์ พงษ์พาลี ช่วงเวลาระหว่าง 1 ตุลาคม2559 - 30 กันยายน 2560

No comments:

Post a Comment